Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trong quản lí giáo dục ở trường trung học phổ thông

Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trong quản lí giáo dục ở trường trung học phổ thông

Lê Quang Dũng* lqdung2202@gmail.com Trường Trung học phổ thông Gò Công Phường 5, thị xã Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam
Huỳnh Gia Bảo hgbao@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đạo đức được xem là khái niệm luân thường đạo lí của con người. Giáo dục đạo đức cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất nền tảng. Để thực hiện mục tiêu đó, nhà trường phổ thông có thể thông qua nhiều còn đường, Trong đó, thông qua hoạt động trải nghiệm là con đương có ưu thế, mang lại nhiều hiệu quả. Bài viết đề cập đến vấn đề xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trong quản lí giáo dục ở trường trung học phổ thông
Từ khóa: 
Ethics
educational management
planning
experiential activities
student
high school.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số