Phát triển phẩm chất cho học sinh trong nhà trường phổ thông

Phát triển phẩm chất cho học sinh trong nhà trường phổ thông

Đỗ Thu Hà hadt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển phẩm chất cho học sinh phổ thông. Cách tiếp cận phát triển phẩm chất cho học sinh phổ thông được luận giải dựa trên bốn yếu tố của quá trình giáo dục gồm: Mục tiêu; nội dung; hình thức, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Một số giải pháp giáo dục phẩm chất cho học sinh được giới thiệu là: Thông qua môi trường văn hóa nhà trường; thông qua các môn học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; thông qua các chủ đề tích hợp liên môn; thông qua các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.
Từ khóa: 
developing
quality
high school students.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số