Sử dụng thiết bị dạy học lớp 2 trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Sử dụng thiết bị dạy học lớp 2 trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Cao Thị Phương Chi chictp@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học lớp 1 tại 9 tỉnh, thành phố. Thiết bị dạy học lớp 2 về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhưng thời điểm tiếp nhận chưa phù hợp, chất lượng thiết bị được đánh giá là ở mức trên trung bình. Giáo viên đã sử dụng các phương pháp dạy học nhưng tập trung nhiều ở một số môn có nhiều thiết bị dạy học, công tác tập huấn thiết bị chưa được chú trọng nhiều, còn dành rất ít thời gian tập huấn thiết bị dạy học. Cán bộ quản lí còn bỏ qua việc yêu cầu các công ti cung cấp thiết bị tập huấn thiết bị mà họ cung cấp.
Từ khóa: 
Teaching aids
application of teaching aids
teaching methods
teaching aids for Grade 2
2018 General Education program.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số