Quản lí nhân sự giáo viên trường phổ thông công lập: Thực trạng và một số kiến nghị

Quản lí nhân sự giáo viên trường phổ thông công lập: Thực trạng và một số kiến nghị

Vũ Thành Hưng vuthanhhung@hotmail.com Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Số 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản lí nhân sự giáo viên trong các trường phổ thông công lập ở Việt Nam là một trong những vấn đề trọng tâm đối với các cơ quan quản lí giáo dục các cấp và cũng là sự quan tâm rất lớn của đội ngũ giáo viên làm việc tại các trường. Nghiên cứu thực trạng qua nhìn nhận, đánh giá trực tiếp của giáo viên đang làm việc tại các trường phổ thông cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực từ tất cả các bên liên quan nhưng bên cạnh một số mặt được giáo viên đánh giá khá tốt thì công tác này vẫn cần phải được hoàn thiện đối với các hạn chế và bất cập đang tồn tại hiện nay. Các vấn đề này được đề cập trong bài viết bao gồm: Các văn bản quản lí cần phù hợp hơn theo các cấp học, chế độ tiền lương, tiền thưởng, một số khía cạnh trong đào tạo, phát triển, trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên… cần được hoàn thiện. Qua đó, tạo nên sự tác động tích hợp và hiệu ứng tích cực trong hành động thực hiện công việc của giáo viên một cách chủ động và sáng tạo hơn trong hoạt động dạy học và giáo dục.
Từ khóa: 
Teacher
public school
human resources management
current situation
satisfaction.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số