Hiểu biết tài chính của học sinh trung học phổ thông: Nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Hiểu biết tài chính của học sinh trung học phổ thông: Nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Đoàn Thị Thanh Hoà* hoadtt@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Nguyễn Thị Ánh Ngọc ngocnta@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Trương Huỳnh Anh anhth@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Nguyễn Thị Diễm diemnt@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiểu biết về tài chính là một yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển, ổn định tài chính và nền kinh tế. Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hiểu biết tài chính của học sinh trung học phổ thông (N = 408) tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Bằng mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic, kết quả chỉ ra bảy nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hiểu biết tài chính. Những học sinh có kết quả học tập tốt, có dự định học đại học về khối ngành Kinh tế, có nhu cầu về giáo dục tài chính và thường xuyên xem các tin tức về kinh tế tài chính được phát hiện có mức độ hiểu biết về tài chính cao hơn. Môi trường gia đình với sự tham gia thảo luận về tài chính của các thành viên, trình độ học vấn của người mẹ cũng được phát hiện có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hiểu biết về tài chính. Vai trò của nhà trường được khẳng định thông qua tác động của yếu tố lồng ghép kiến thức vào các tiết học sẽ góp phần cải thiện hiểu biết tài chính của học sinh. Những phát hiện này cung cấp thông tin cho việc hình thành các chính sách giáo dục và chương trình giảng dạy hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết về tài chính cho giới trẻ.
Từ khóa: 
Financial literacy
high school students
Mekong Delta.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số