Thiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Thiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhntk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
: Trên cơ sở nghiên cứu về dạy học môn Toán ở tiểu học và các tài liệu về học thông qua chơi, bài viết làm rõ quan niệm “học thông qua chơi” như một hướng tiếp cận trong dạy học. Từ đó, tác giả đề xuất cách thức áp dụng “học thông qua chơi” vào dạy học môn Toán ở tiểu học, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.
Từ khóa: 
Learning through play
teaching mathematics
primary schools.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số