Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bài toán vay vốn trả góp

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bài toán vay vốn trả góp

Nguyễn Ngọc Giang* nguyenngocgiang.net@gmail.com Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Nga ngant@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Huy Thao thaonguyenhuy@gmail.com Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực toán học thì dạy học bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề là một trong những cách thức dạy học quan trọng nhất. Học sinh cần biết cách phát hiện và tìm ra được giải pháp cho vấn đề mà mình được giao. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao đó, học sinh sẽ hình thành các phẩm chất cũng như gặt hái được các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề. Có nhiều bài toán có thể áp dụng cách thức dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề này. Một trong những bài toán đó là bài toán vay vốn trả góp. Bài toán này xuất hiện nhiều trong cuộc sống nên mang tính thực tiễn cao. Học sinh có thể khám phá kiến thức, biết cách tư duy giải quyết các vấn đề cụ thể được đặt ra. Trong Giáo dục tài chính, bài toán vay vốn trả góp là bài toán quan trọng và có nhiều dạng toán khác nhau. Bài viết của chúng tôi đưa ra quy trình bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bài toán vay vốn trả góp cũng như cách tổ chức dạy học bài toán vay vốn trả góp này theo định hướng phát triển năng lực. Kết quả cho thấy, học sinh tỏ ra thích thú và biết cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn tốt hơn.
Từ khóa: 
competency
problem-solving competency
loans
installments
interest rates.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số