Quan niệm về chuẩn trong giáo dục, quy trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và vận dụng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Quan niệm về chuẩn trong giáo dục, quy trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và vận dụng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Thị Việt Hà hanv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
: “Chuẩn” trong giáo dục được coi như thước đo để đánh giá chất lượng giáo dục. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Chương trình đã xác định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực; chương trình các môn học cũng đã xác định yêu cầu cần đạt của từng chủ đề. Tuy nhiên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chưa xây dựng chuẩn đánh giá để làm căn cứ cho giáo viên trong việc dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bài viết đã trình bày các quan niệm về “Chuẩn”, các loại “Chuẩn” trong chương trình; quy trình xây dựng “Chuẩn đánh giá năng lực” và vận dụng trong việc xây dựng “Chuẩn đánh giá năng lực” môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở.
Từ khóa: 
standards
outcome standards
standards for assessing capacity
Civics education
lower secondary level.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số