Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các chương trình học tập linh hoạt tại Việt Nam

Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các chương trình học tập linh hoạt tại Việt Nam

Lê Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đoàn Thị Thúy Hạnh* hanhdt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhnk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Thu Hà hadt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Chi chint@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hồng Liên liennh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thảo thaont@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết khái quát kết quả nghiên cứu về trẻ em ngoài nhà trường tại Việt Nam và mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua chương trình học tập linh hoạt với tám môn học: Toán, Tiếng Việt/Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Công nghệ thông tin, Kĩ năng sống, Hướng nghiệp. Chương trình được xây dựng qua các bước: Xác định khung nội dung cốt lõi và các yêu cầu cần đạt, xác định hệ thống bài học, thiết kế kịch bản dạy học, số hóa tài liệu dạy học, thử nghiệm dạy học. Kết quả thử nghiệm tại năm tỉnh với 1.716 học sinh, sử dụng 84 video bài giảng (chiếm gần 40% số lượng video) bước đầu cho thấy tính khả thi của chương trình học tập linh hoạt đã thiết kế.
Từ khóa: 
basic education
flexible learning program
out-of-school children.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số