Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho giáo dục phổ thông Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho giáo dục phổ thông Việt Nam

Bùi Thị Diển* dienbt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Thu Huệ huedtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Vương Quốc Anh anhvq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Thu Hà hadt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thanh Trịnh trinhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Với những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đã trở thành hướng đi mới của giáo dục. Thêm vào đó, sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đã tạo đà thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, giáo dục thích ứng với những ưu điểm về dạy học cá nhân hoá, học tập linh hoạt càng được đẩy mạnh và trở thành xu hướng của giáo dục hiện đại. Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn triển khai giáo dục thích ứng ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất một mô hình giáo dục thích ứng để từng bước triển khai trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Educational model
adaptive education
adaptive learning
general education.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số