Thực tiễn dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến ở trường trung học cơ sở Việt Nam: Kết quả phân tích từ khảo sát

Thực tiễn dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến ở trường trung học cơ sở Việt Nam: Kết quả phân tích từ khảo sát

Đặng Thị Thu Huệ* huedtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đào Ngọc Chính chinhdn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Quế quent@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Kiều Thu Linh linhkt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan ngoanntq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Sỹ Nam namns@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin trong khoảng một thập kỉ gần đây, dạy học kết hợp (Blended Learning) có sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ ở bậc Đại học mà ngay cả đối với giáo dục phổ thông. Ở Việt Nam, việc dạy học kết hợp (và dạy học trực tuyến) ở nhà trường phổ thông xuất hiện khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam ở giai đoạn bình thường mới, các trường học đã mở cửa trở lại. Với những ưu điểm của dạy học trực tuyến, nhà trường phổ thông Việt Nam có thể áp dụng mô hình dạy học kết hợp để tăng cường hiệu quả và chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Nghiên cứu này phân tích thực trạng dạy học kết hợp, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong nhận thức, triển khai và các điều kiện đảm bảo, dựa trên phần trả lời phiếu hỏi của 10165 giáo viên và 946 cán bộ quản lí cấp Trung học cơ sở thuộc 8 tỉnh/thành đại diện cho các vùng miền trên cả nước, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy triển khai dạy học kết hợp hiệu quả ở trường trung học cơ sở Việt Nam.
Từ khóa: 
Education
blended learning
current status of blended learning
secondary school.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số