Chương trình môn Lịch sử và một số định hướng dạy học phát triển năng lực tư duy Lịch sử cho học sinh

Chương trình môn Lịch sử và một số định hướng dạy học phát triển năng lực tư duy Lịch sử cho học sinh

Nguyễn Hồng Liên* liennh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trần Bích Hằng hangtb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực tư duy Lịch sử là một trong những năng lực được giáo dục sử học quan tâm. Ở Việt Nam, với chương trình 2018, năng lực tư duy Lịch sử đã được đề cập đến một cách khá rõ ràng trong Chương trình Lịch sử. Tuy nhiên, việc giáo dục Lịch sử còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt trong việc thu hút sự quan tâm của học sinh cũng như giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa của môn học. Do đó, bài viết này góp phần tổng lược một số chiến lược, tiếp cận dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy Lịch sử, đồng thời, giúp cho việc học Lịch sử trở nên có ý nghĩa với học sinh.
Từ khóa: 
Historical thinking
History teaching
discovery-based teaching
contextbased teaching.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số