Thiết kế và tổ chức hoạt động sinh hoạt lớp theo chủ đề cho học sinh tiểu học

Thiết kế và tổ chức hoạt động sinh hoạt lớp theo chủ đề cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Thu Hằng hangntt@tnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong các loại hình hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp là loại hình bắt buộc. Đây là loại hình hoạt động được tổ chức thường xuyên ở các trường tiểu học từ trước đến nay nhưng chủ yếu mang tính chất tổng kết, đánh giá các hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh trong tuần, ít gắn với các nội dung, hoạt động giáo dục khác. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và tiến hành khảo sát ban đầu trên 58 giáo viên tiểu học, bài viết đề xuất quy trình thiết kế và đưa ra những định hướng xây dựng nội dung, phương thức tổ chức hoạt động sinh hoạt lớp theo chủ đề của hoạt động trải nghiệm, góp phần hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.
Từ khóa: 
Class meeting
primary students
qualities
competence
class meeting based on topics
experiential activities.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số