Thiết kế bộ công cụ đánh giá định tính về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường

Thiết kế bộ công cụ đánh giá định tính về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường

Nguyễn Trọng Đức* nguyentrongduc6278@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Đức Quang quangpd@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đào Văn Toàn toandv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Thị Ngọc Hiền hiendtn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhntk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thanh Trịnh trinhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thảo thaontt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Phương phuongdt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Diệu Quỳnh quynhbd@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Diệu Quỳnh thanhlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong nghiên cứu nói chung và nghiên cứu giáo dục nói riêng, đều cần phải có những minh chứng để rút ra kết luận một cách khách quan. Tùy từng mục đích nghiên cứu mà có cách thức thu thập minh chứng/thông tin khác nhau. Nghiên cứu về giáo dục, cách thu thập thông tin thường theo định tính, thông qua các câu hỏi, phỏng vấn, quan sát, dự giờ… Để có được kết quả nghiên cứu về thực trạng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường, nhóm nghiên cứu nhiệm vụ thường xuyên với đề tài: Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường ở cấp Tiểu học (lớp 1, lớp 2, lớp 3) và cấp Trung học cơ sở (lớp 6, lớp 7) mã số V2022-13TX đã tiến hành thiết kế bộ công cụ khảo sát để thu thập thông tin về: Nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về kế hoạch giáo dục của nhà trường; thực trạng xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường; các điều kiện cần thiết để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường; đánh giá hiệu quả triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường; đề xuất giải pháp xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đối tượng cần thu thập thông tin là cán bộ quản lí và giáo viên cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu bộ công cụ cho đánh giá định tính về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường
Từ khóa: 
Design
tools
Survey
school’s educational plans.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số