Giải pháp quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực

Giải pháp quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực

Nguyễn Thị Hồng Thúy thuythptmyhao@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên 307 Nguyễn Văn Linh, An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên không phải là vấn đề mới nhưng luôn là mối quan tâm của mọi nền giáo dục bởi chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của mọi cuộc cải cách, đổi mới giáo dục. Tại Việt Nam, mô hình các trường chuyên là mô hình hết sức đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo viên tại các trường chuyên, ngoài những yêu cầu chung về năng lực như những giáo viên khác, họ còn phải đáp ứng những yêu cầu riêng vê chuyên môn, nghiệp vụ của môi trường giáo dục này. Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phô thông chuyên ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và đề xuất bốn nhóm giải pháp theo mô hình CIPO (bao gồm: 1/ Nhóm giải pháp quản lí các yếu tố đầu vào; 2/ Nhóm giải pháp quản lí các yếu tố quá trình; 3/ Nhóm giải pháp quản lí các yếu tố đầu ra; 4/ Nhóm giải pháp thích ứng các yếu tố bối cảnh) nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên chuyên tại khu vực này.
Từ khóa: 
Pedagogical training management
gifted high schools teachers
region of Red River Delta.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số