THE REAL STATUS OF MANAGING THE PEDAGOGICAL INTERNSHIP IN TRAINING PRE-SCHOOL TEACHERS AT COLLEGES IN THE NORTH-EAST MOUNTAINOUS AREAS

THE REAL STATUS OF MANAGING THE PEDAGOGICAL INTERNSHIP IN TRAINING PRE-SCHOOL TEACHERS AT COLLEGES IN THE NORTH-EAST MOUNTAINOUS AREAS

LE THI HA GIANG lhgiangclc@gmail.com Lai Chau Community College
Summary: 
An important task of pedagogical schools in process of improving training quality is to develop teaching staff, including management of students’ pedagogical internship. To define the proper objectives, contents, methods and checking/assessment of pedagogical internship in training preschool teachers and to prepare students in pre-school education major with knowledge, skills and essential conditions for pedagogical internship will help the pedagogical practice to operate in a quality and effective manner. At the same time, it helps the steering committees, schools with a basis to know and evaluate results of pedagogic practice. Then, pedagogical schools will adjust and renew pedagogic management to meet the requirements of educational reform.
Keywords: 
Real status
management
pedagogical internship
pre-school teacher
college
North-East mountainous area
Refers: 

[1] Trung tâm Từ điển, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức Bách khoa.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2003), Quy chế thực hành thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy, Ban hành theo quyết định 36/2003 ngày 01/8/2003.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2008), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Ban hành theo quyết định 02/2008 ngày 22/01/2008.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm (ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014), Hà Nội.

[5] Phạm Trung Thanh - Nguyễn Thị Lý, (2007), Giáo trình thực tập sư phạm năm thứ ba, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Mỵ Giang Sơn, Đánh giá chất lượng chương trình thực tập sư phạm trong đ

Articles in Issue