DESIGNING TOOLKIT TO ASSESS COMPETENCY FOR CONDUCTING CHEMISTRY LABORATORY TEACHING IN MICRO TEACHING FOR STUDENTS IN CHEMISTRY PEDAGOGY MAJOR

DESIGNING TOOLKIT TO ASSESS COMPETENCY FOR CONDUCTING CHEMISTRY LABORATORY TEACHING IN MICRO TEACHING FOR STUDENTS IN CHEMISTRY PEDAGOGY MAJOR

CAO CU GIAC giaccc@vinhuni.edu.vn Vinh University
LY HUY HOANG lhhoang@dthu.edu.vn Dong Thap University
Summary: 
Developing competency to conduct Chemistry laboratory teaching for students in Chemistry pedagogy major is one of the key output standards in teachers’ training programs. Micro-teaching is a teaching approach, in which process of practicing skills is subdivided for performance and experience through audiovisual media and the positive feedback from participants so as to shape and develop students’ career skills. The paper presents principles, design process, and toolkit for assessing competency to conduct Chemistry laboratory teaching for students in Chemistry pedagogy major in micro teaching.
Keywords: 
Professional competency
Chemistry laboratory
students
assessment toolkit
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Tài liệu tập huấn Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông nhóm ngành Tự nhiên, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thị Kim Ánh - Đặng Thị Oanh, (2009), Sử dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên khoa Hóa học ngành Sư phạm ở các trường đại học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm, tr.56 -72.

[3] Tremblay Denyse, (2002), The Competency - Based approach: Helping learners become autonomous, In Adult Education - A Lifelong Journey.

[4] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm.

[5] Nguyễn Cương (Chủ biên) và nhóm tác giả, (2007), Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Phạm Thị Bích Đào - Cao Thị Thặng, (2015), Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 112, tr.31-34.

[7] Cao Cự Giác (Chủ biên) và nhóm tác giả, (2015), Giáo trình Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học, NXB Đại học Vinh.

[8] Nguyễn Công Khanh, (2013), Xây dựng khung năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 95/8.

Articles in Issue