USING VISUAL CHANNEL IN GEOGRAPHY TEACHING AT HIGH SCHOOLS

USING VISUAL CHANNEL IN GEOGRAPHY TEACHING AT HIGH SCHOOLS

NGO THI HAI YEN yenppdl@gmail.com Hanoi National University of Education
Summary: 
This paper analyzes the important role of using visual channel in Geography teaching at high schools. Through visual channels, students are visually observed subjects of geographic perceptions and directly involved in the steps of these channels, so they have faith in provided knowledge, self-demand problems to reach new knowledge. Measures needed to effectively use the visual channel in Geography teaching are: Select the visual channel to create visual acuity of the geography-aware objects; Apply information technology into visual channel design; Combine visual channels with modern teaching methods; Design cognitive problems through visual channel exploitation.
Keywords: 
Geography
high schools
visual channel
teaching methods
Refers: 

[1] Baranxki. N.N, (1972), Phương pháp dạy học Địa lí kinh tế (2 tập), NXB Giáo dục

[2] David Lambert and David Balderstone, (2000), Learning to teach Geography in the Secondary School, London and New York.

[3] Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), (2005), Windows MS Office Internet dùng trong giảng dạy và nghiên cứu Địa lí, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Dược - Nguyễn Trọng Phúc, (2001), Lí luận dạy học Địa lí, Phần Đại cương, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[5] Nguyễn Ngọc Bảo - Trần Kiểm, (2005), Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Trần Đức Tuấn, (2007), Hướng dẫn biên soạn và giải bài tập Địa lí 11, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Đặng Văn Đức, (2006), Lí luận dạy học Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue