Quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ

Quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ

Phạm Phương Tâm pptam@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu 2, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Nguyễn Tấn Phát* nguyentanphat@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu 2, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Võ Minh Trí vominhtri@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu 2, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều thay đổi đang diễn ra tác động trực tiếp đến giáo dục và đào tạo: Từ khái niệm đến phương châm hoạt động, từ phương thức tư duy, ra quyết định đến phương thức học tập. Vì vậy, quản lí đào tạo trực tuyến là sự tích hợp của năng lực quản lí cốt lõi, năng lực chuyên môn kĩ thuật, năng lực dạy học kĩ thuật, năng lực ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học. Trên cơ sở phân tích thực trạng đào tạo trực tuyến, phân tích thực trạng công tác quản lí đào tạo trực tuyến ở Trường Đại học Cần Thơ hiện nay, bài viết đề xuất giải pháp quản lí đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Từ khóa: 
Online training
training management
online training management model
Can Tho university.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số