Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục

Nguyễn Anh Tuấn* nguyenanhtuan.dhgd@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Bá Ngọc nbngoc@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực thích ứng nghề nghiệp là một trong những nhân tố tạo nên khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp không những làm tăng sự hài lòng trong cuộc sống và công việc mà còn giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt, phù hợp với đam mê, có môi trường phát triển được khả năng của mình. Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm mục đích thu thập đầy đủ thông tin, minh chứng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu, bao gồm: Phương pháp nghiên cứu định tính (nghiên cứu tài liệu thứ cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia, tham khảo ý kiến sinh viên đã tốt nghiệp, phỏng vấn bán cấu trúc); Phương pháp nghiên cứu định lượng (thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có bốn nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục từ năm 2016 đến năm 2021, đó là: yếu tố cá nhân, yếu tố tổ chức, yếu tố đặc thù nghề nghiệp, yếu tố môi trường. Các tác giả kiến nghị Trường Đại học Giáo dục cần bổ sung, tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp, kĩ năng mềm cho sinh viên; tích cực hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động hướng nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học để giúp sinh viên mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, mở rộng các mối quan hệ và tự định hướng bản thân một cách tốt nhất.
Từ khóa: 
Career
career adaptability
students
university
Tham khảo: 

Bài viết cùng số