Sở thích của sinh viên lớp học nói tiếng Anh đối với phản hồi sửa lỗi bằng lời nói

Sở thích của sinh viên lớp học nói tiếng Anh đối với phản hồi sửa lỗi bằng lời nói

Lưu Thị Hương luuthihuong@hpu2.edu.vn Email: luuthihuong@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu này điều tra sở thích của sinh viên ngoại ngữ tiếng Anh về các kiểu phản hồi sửa chữa bằng lời khác nhau trong các lớp học nói tiếng Anh như một ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Với mục đích này, tác giả đã sử dụng bảng câu hỏi được điều chỉnh từ Katayama (2007) và Smith (2010) và các cuộc phỏng vấn để thu thập dữ liệu định lượng và định tính từ sinh viên. Nhiều kết quả liên quan đến câu hỏi nghiên cứu đã thu được. Nhìn chung, kết quả cho thấy rằng, sinh viên thích những phản hồi rõ ràng từ giáo viên hơn là phản hồi ẩn ý.
Từ khóa: 
oral corrective feedback
EFL students
English speaking classrooms.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số