Một số vấn đề lí luận liên quan đến xây dựng tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cho nhóm trẻ độc lập dưới 7 trẻ

Một số vấn đề lí luận liên quan đến xây dựng tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cho nhóm trẻ độc lập dưới 7 trẻ

Nguyễn Thị Cẩm Bích bichntc@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhóm trẻ độc lập dưới 7 trẻ là một loại hình cơ sở giáo dục mầm non được quy định bởi pháp luật Việt Nam. Theo quy định, các nhóm trẻ độc lập thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Tuy nhiên, trong thực tế, về cơ sở vật chất, về giáo viên/người chăm sóc trẻ trong các nhóm trẻ này còn nhiều hạn chế, khó có thể thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình như những cơ sở giáo dục mầm non có quy mô lớn. Rất cần có tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các nhóm trẻ này. Để xây dựng tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bên cạnh việc hiểu những nhu cầu từ thực tiễn, cần thiết phải hiểu về đặc điểm đặc trưng của nhóm trẻ độc lập dưới 7 trẻ cũng như đặc điểm của trẻ em dưới 36 tháng tuổi - độ tuổi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong nhóm trẻ và những yêu cầu cơ bản đối với tài liệu hưỡng dẫn phù hợp với đối tượng.
Từ khóa: 
Early childhood of education
independent child-care groups
independent child-care groups for under 7 children
Tham khảo: 

Bài viết cùng số