Dạy học đọc hiểu trong môn Tiếng Việt và việc phát triển năng lực tự học, tự hoàn thiện cho học sinh tiểu học

Dạy học đọc hiểu trong môn Tiếng Việt và việc phát triển năng lực tự học, tự hoàn thiện cho học sinh tiểu học

Trần Thị Hiền Lương luongth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục. Hiện nay, ở cấp Tiểu học, việc triển khai chương trình mới đã được thực hiện ở các lớp 1, 2, 3. Việc dạy học từng môn học và hoạt động giáo dục cần chú trọng thực hiện mục tiêu, yêu cầu hình thành, phát triển năng lực đặc thù song song với việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu hình thành, phát triển các năng lực chung (năng lực cốt lõi) cho học sinh. Năng lực tự học, tự hoàn thiện thuộc năng lực chung, có vai trò quan trọng giúp mỗi người có khả năng tự học suốt đời để phát triển và hoàn thiện bản thân. Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường tiểu học, môn Tiếng Việt có nhiều lợi thế giúp học sinh rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự hoàn thiện qua việc liên hệ, so sánh, kết nối trong đọc hiểu văn bản. Hiểu rõ nội dung dạy học, phương pháp tổ chức cho học sinh liên hệ so sánh, kết nối văn bản được học với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá nhân người đọc sẽ giúp học sinh phát triển đồng thời cả năng lực đặc thù môn học và năng lực tự học, tự hoàn thiện.
Từ khóa: 
teaching reading comprehension
contact
compare
connect
specific competencies
core competencies
Tham khảo: 

Bài viết cùng số