Chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên phổ thông - Một số vấn đề lí luận

Chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên phổ thông - Một số vấn đề lí luận

Mạc Thị Việt Hà hamv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Động lực làm việc của người lao động nói chung và của giáo viên phổ thông nói riêng tác động rất lớn tới chất lượng và hiệu quả công việc của họ. Chính vì vậy, các chính sách nhằm tạo động lực làm việc là điều mà các nhà quản lí cần tính đến. Bài viết bàn về một số vấn đề lí luận liên quan đến tạo động lực làm việc cho giáo viên, bao gồm những khía cạnh như: lí luận về động lực làm việc, các biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên, các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tạo động lực cho giáo viên... Cuối cùng, tác giả lưu ý rằng, để chính sách tạo động lực cho giáo viên thực sự đi vào cuộc sống thì các nhà hoạch định chính sách cần quan tâm đến mọi khía cạnh khi ban hành và thực thi chính sách
Từ khóa: 
work motivation
School teachers
Policy
motivation policy
Tham khảo: 

Bài viết cùng số