Đại học doanh nghiệp - Xu thế quản trị đại học của các nước đang phát triển trong nền kinh tế tri thức

Đại học doanh nghiệp - Xu thế quản trị đại học của các nước đang phát triển trong nền kinh tế tri thức

Trần Thị Thảo thaott@uef.edu.vn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trần Thị Chữ* chutt@uef.edu.vn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học và nền kinh tế tri thức phải đối mặt với cả những thách thức về thị trường và việc đổi mới giáo dục. Các phản ứng thích hợp cho những thách thức này không chỉ được diễn ra trong các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu mà còn trong một số lượng lớn các doanh nghiệp. Điều này khuyến khích các trường đại học và các doanh nghiệp tìm kiếm hình thức thể chế mới để đổi mới và đổi mới giáo dục. Trong đó, các trường đại học hiện đang tiến tới trở thành “đại học doanh nghiệp” để đáp ứng nhu cầu và thách thức đang thay đổi. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra, hiện nay các trường đại học đang tiến tới trở thành “đại học doanh nghiệp”. Do đó, bằng cách áp dụng cách tiếp cận định tính với đánh giá tài liệu chuyên sâu, mục đích của bài báo này là hiểu được sự hình thành và phát triển của đại học doanh nghiệp, các đặc trưng của đại học doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu này còn làm rõ tính tất yếu và thách thức của đại học doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế tri thức ở các nước đang phát triển.
Từ khóa: 
Entrepreneurial universities
university governance
the developing countries
knowledge economies.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số