Quan điểm tiếp cận năng lực trong xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non

Quan điểm tiếp cận năng lực trong xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Thu Hà thuha.nguyen148@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tiếp cận năng lực trong giáo dục và trong xây dựng chương trình giáo dục đã chứng minh được tính phù hợp, hiệu quả thực tiễn. Trẻ mầm non đang trong giai đoạn tích lũy những kiến thức, kĩ năng, hình thành thái độ ứng xử đúng với thế giới xung quanh. Đây cũng chính là quá trình từng bước hình thành các năng lực của trẻ. Chương trình Giáo dục mầm non được thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực có ý nghĩa hỗ trợ quá trình hình thành các năng lực cần thiết để trẻ học tập và tham gia các hoạt động trong cuộc sống hiệu quả. Bài viết dựa trên những quan điểm về giáo dục dựa trên năng lực, chương trình giáo dục theo tiếp cận năng lực, đặc điểm hình thành và phát triển năng lực của trẻ em lứa tuổi mầm non để đề xuất cho Chương trình Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực tại Việt Nam.
Từ khóa: 
competence
Competence approach
education curriculum
early childhood education curriculum
Tham khảo: 

Bài viết cùng số