Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn tiếng Anh cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn tiếng Anh cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Vương Hồng Hạnh hanhvh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viet Nam
Tóm tắt: 
Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho con người phải biết sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh như một công cụ, phương tiện giao tiếp hàng ngày. Xu thế này kéo theo vai trò ngày càng quan trọng của công tác quản lí dạy học môn Tiếng Anh. Theo đó, việc xác định các yếu tố tác động đến công tác quản lí là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả của công tác này. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn tiếng Anh ở trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng phát triển năng lực học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát 144 cán bộ quản lí và 180 giáo viên thuộc các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện 4 quận nội thành và 3 huyện ngoại thành. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 11 yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn Tiếng Anh và các yếu tố này có ảnh hưởng theo các mức độ và chiều hướng khác nhau.
Từ khóa: 
management
English subject
teacher of English
developing students’ competence
lower secondary schools
Tham khảo: 

Bài viết cùng số