Chính sách giáo dục bắt buộc tại một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Chính sách giáo dục bắt buộc tại một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Trịnh Thị Anh Hoa hoatta@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thế Thắng thangnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Thúy Hồng* hongpt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Minh Thư thudm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đóng vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Để có một nền giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu chung cần phải thực hiện giáo dục toàn dân. Giáo dục bắt buộc là quá trình mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện. Bài viết đưa ra một số kinh nghiệm của các quốc gia về giáo dục bắt buộc, thông qua đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện giáo dục bắt buộc tại Việt Nam.
Từ khóa: 
Education
education policies
compulsory education
Tham khảo: 

Bài viết cùng số