Vận dụng hiệu quả phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy môn “Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin” (Phần 2) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Vận dụng hiệu quả phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy môn “Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin” (Phần 2) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Lê Văn Hải lehainam73@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiệu quả của dạy học ngày nay ở bậc Đại học, Cao đẳng giúp cho người học biết vận dụng được những kiến thức đã học và có khả năng giải quyết được những tình huống thực tế, vấn đề thực tế trong cuộc sống. Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên tư duy phê phán, đánh giá, kĩ năng giải quyết vấn đề nảy sinh. Do vậy, đổi mới phương pháp dạy học phải hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, tạo cho người học có các cách giải quyết vấn đề, tình huống thực tế của vấn đề nảy sinh của cuộc sống đang đặt ra và cần phải xử lí, giải quyết. Bài viết đề cập đến việc sử dụng hiệu quả phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 2) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.
Từ khóa: 
Problem-solving method
effectiveness
teaching the subject of Basic Principles of Marxism-Leninism.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số