Thực trạng công tác sinh viên ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thực trạng công tác sinh viên ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phạm Thế Kiên* ptkien@hueuni.edu.vn Đại học Huế Số 3 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Nguyễn Trọng Thế Ánh nttanh@hueuni.edu.vn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng về công tác sinh viên ở Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế, từ đó phát hiện những hạn chế và nhận diện rõ nguyên nhân, làm cơ sở cho việc đề xuất một số biện pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sinh viên đang học tập tại Trường. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 57 viên chức quản lí, giảng viên, chuyên viên đang công tác tại các phòng chức năng, các khoa và 401 sinh viên đang theo học tại 07 khoa: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp - Nga, Việt Nam học, Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Quốc tế học của Trường Đại học Ngoại ngữ, số liệu được xử lí bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vẫn còn viên chức quản lí, giảng viên, chuyên viên và sinh viên chưa thật sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng trong từng nội dung cụ thể của công tác sinh viên ở trường đại học. Bên cạnh những kết quả đạt được, các nội dung về công tác sinh viên vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục.
Từ khóa: 
Student affairs
student
Hue University
Tham khảo: 

Bài viết cùng số