Một số giải pháp tạo hứng thú học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp tạo hứng thú học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Hiền Oanh nthoanh@sgu.edu.vn Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na
Tóm tắt: 
Hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình học tập, nhờ hứng thú mà trong quá trình học tập có thể giảm mệt mỏi, căng thẳng, tăng sự chú ý, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu. Hứng thú là con đường phát triển nội sinh của mỗi người, trong mỗi con người. Hiện nay, có một bộ phận sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng chưa nhận thức đúng ý nghĩa, tác dụng của việc học tập các môn lí luận chính trị, nhiều sinh viên chưa tập trung, chưa đầu tư... chưa hứng thú học tập các môn lí luận chính trị. Để tạo hứng thú học tập các môn lí luận chính trị: Thứ nhất, vai trò khơi tạo hứng thú từ giảng viên; Thứ hai, sinh viên phải có ý thức học tập; Thứ ba, các yếu tố hỗ trợ khác trong nhà trường.
Từ khóa: 
lecturers
interest in learning
political theory
universities
colleges
Tham khảo: 

Bài viết cùng số