Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng MINDFULNESS (chánh niệm) cho giáo viên và vận dụng ở Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng MINDFULNESS (chánh niệm) cho giáo viên và vận dụng ở Việt Nam

Trần Thị Bích Ngân nganttb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Phạm Thị Hồng Thắm* thampth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Nguyễn Thanh Tâm tamnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Tóm tắt: 
Chánh niệm hiện đang là một hiện tượng mới được nhiều nước trên thế giới đón nhận. Vận dụng tâm vào giáo viên là một việc làm cần thiết trong môi trường giáo dục có xu hướng gia tăng căng thẳng như hiện nay. Bài viết này là kết quả của việc nghiên cứu tài liệu về chánh niệm của ba nước: Mĩ, Canada và Anh về vấn đề ứng dụng chánh niệm. Mặc dù các nước đã dùng nhiều hình thức khác nhau để triển khai ứng dụng chánh niệm nhưng kết quả thử nghiệm của cả ba nước đều cho thấy “Chánh niệm giống như một biện pháp hữu hiệu nhằm giảm căng thẳng” và những người sử dụng chánh niệm đều giúp cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa của nghiên cứu này
Từ khóa: 
Mindfulness
international experience
mindfulness application
Teacher
Tham khảo: 

Bài viết cùng số