Giáo dục mầm non ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Giáo dục mầm non ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Hồng Thuận thuannh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phan Thị Hương Giang* giangpth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Phương Thức thucptp@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lê Thị Luận luanlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tập trung nghiên cứu về giáo dục mầm non ở một số quốc gia tại các châu lục trên thế giới, cụ thể như: Singapore, các nước Châu Úc, Hoa Kì. Trên cơ sở đó, bài viết đúc rút một số kinh nghiệm về việc xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non ở Việt Nam trên các khía cạnh về quản lí, đội ngũ, khung chương trình... Bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc xây dựng và phát triển Chương trình Giáo dục mầm non đáp ứng được các yêu cầu hội nhập và phát triển của nền giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: 
early childhood education
the development of early childhood education programs
Tham khảo: 

Bài viết cùng số