Những yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xây dựng chính sách công: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn trong xây dựng chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Những yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xây dựng chính sách công: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn trong xây dựng chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Khắc Bình binhnk2@gmail.com Học viện Khoa học Xã hội 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đối với một chu trình chính sách thường bắt đầu từ việc xây dựng chính sách, tiếp theo là thực hiện chính sách và đánh giá chính sách. Như vậy, xây dựng chính sách được xem như là bước khởi đầu trong chu trình chính sách. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, bởi xây dựng chính sách đúng đắn, khoa học sẽ đưa ra được chính sách tốt. Nó còn là tiền đề để chính sách đó đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao trong đời sống xã hội. Quá trình xây dựng chính sách công chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng chính sách giáo dục để làm sâu sắc hơn các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng chính sách công ở nước ta trong thời gian qua, góp phần làm phong phú những nghiên cứu của khoa học chính sách công ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: 
Influential factors
public policy formulation
education policy
Subjects
competence
Resources
potential.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số