Phong cách diễn đạt có sự lồng ghép thơ qua bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh và vận dụng trong bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Phong cách diễn đạt có sự lồng ghép thơ qua bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh và vận dụng trong bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Văn Tráng trangcdspvt@yahoo.com.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Việt Nam
Tóm tắt: 
Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh rất độc đáo. Nhiều bài nói, bài viết của Người được lồng ghép bởi những vần thơ, bài thơ hết sức tinh tế, khiến người nghe, người đọc đều dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc. Để tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu trong tâm trí, hành động của mỗi người Việt Nam nói chung và sinh viên nói riêng thì nghiên cứu phong cách diễn đạt có sự lồng ghép thơ qua bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh gắn với sự vận dụng vào bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh là cần thiết
Từ khóa: 
expression
Hồ Chí Minh
style
poetry
Tham khảo: 

Bài viết cùng số