Nâng cao năng lực lãnh đạo trong kỉ nguyên số yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo trong kỉ nguyên số yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Hải Thanh thanhhaitlh@gmail.com Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Quang nvquanghv3@gmail.com Học viện Chính trị khu vực III 232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trước những thách thức và yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đã đặt ra cho người lãnh đạo những yêu cầu mới. Một trong những vấn đề lí luận gần đây được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu đó là năng lực lãnh đạo, nhất là sự tác động của công nghệ số đến năng lực lãnh đạo không chỉ đi theo những cách thức lãnh đạo truyền thống mà các giá trị, phẩm chất có tính phổ quát như tôn trọng, phục vụ, công bằng, trung thực, trách nhiệm, vì cộng đồng,… ngày càng được khẳng định như một trong những nền tảng thiết yếu giúp người lãnh đạo kiến tạo tầm nhìn cũng như tạo ảnh hưởng về các tầm nhìn đó vào trong hành động của nhân viên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, một đất nước đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ một nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các giá trị lãnh đạo, nhất là năng lực lãnh đạo cần được điều chỉnh, bổ sung và phát triển nhằm theo kịp với những yêu cầu của kỉ nguyên số hiện nay.
Từ khóa: 
năng lực lãnh đạo
kỉ nguyên số
cán bộ lãnh đạo
quản lí
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thành, (2018), Kỉ nguyên số và câu chuyện đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, https://enternews.vn/kynguyen-so-va-cau-chuyen-doi-moi-sang-tao-cua-doan..., ngày 28 tháng 7 năm 2018

[2] Ban Chấp hành Trung ương (1997), Nghị quyết số 03- NQ/TW ngày 18 tháng 6 năm 1997 về Chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội.

[3] Ban Chấp hành Trung ương (2018), Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2019), Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tạp chí Quản lí Nhà nước, tại trang https:// www.quanlynhanuoc.vn/2019/08/15/xay-dung-doi-ngucan-bo-cac-cap-du-pham-c..., ngày 17 tháng 10 năm 2020.

[5] Diễn đàn Kinh tế thế giới (2018), Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016 – 2017, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Chính (2018), 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta, tại trang https://vov.vn/chinh-tri/20-nam-thuc-hien-chien-luoccan-bo-va-nhung-bai-.... vov, ngày 17 tháng 10 năm 2020.

[7] Dalla Costa, J, (1998), The ethical imperative: Why moral leadership is good business, Reading, MA: Addison - Wesley.

[8] Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội.

[10] Hòa Nhân, (2018), Tứ thư lãnh đạo, thuật lãnh đạo, NXB Lao động, Hà Nội, tr.216.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số