Công nghệ chuỗi khối và khả năng ứng dụng để xác nhận quá trình học tập trong đào tạo trực tuyến

Công nghệ chuỗi khối và khả năng ứng dụng để xác nhận quá trình học tập trong đào tạo trực tuyến

Nguyễn Đức Tuấn nguyenductuan@hou.edu.vn Trường Đại học Mở Hà Nội 101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Thái Thanh Tùng tttung@hou.edu.vn Trường Đại học Mở Hà Nội 101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh hiện nay, do tác động của dịch Covid -19, nhiều cơ sở đào tạo đã đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, việc đào tạo trực tuyến hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là các yếu tố đảm bảo chất lượng. Với nhiều khoá học trực tuyến, việc xác minh quá trình học tập của học viên là thiếu minh bạch. Vì vậy, các đơn vị sử dụng lao động sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh các bằng cấp hay chứng chỉ của người ứng tuyển vì thông tin về quá trình học tập có thể bị chỉnh sửa. Từ những thực tiễn trên, công nghệ chuỗi khối (blockchain) được ứng dụng để đảm bảo tính đúng đắn của các hoạt động đào tạo và học tập. Đặc biệt là, toàn bộ quá trình học tập của người học sẽ được lưu trữ một cách bền vững và công khai với những người tham gia. Bài báo trình bày tổng quan về công nghệ chuỗi khối, cách thức công nghệ này được ứng dụng trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục trực tuyến, bao gồm các vấn đề về lưu trữ thông tin người học, quá trình học tập, các chứng chỉ và bằng cấp một cách bền vững và an toàn, giúp cho những người quan tâm (nhà tuyển dụng/người sử dụng lao động) nhanh chóng xác minh được tính xác thực của các văn bản này mà không cần có sự tham gia của một bên được tin tưởng khác.
Từ khóa: 
Blockchain
công nghệ chuỗi khối
Giáo dục
xác nhận quá trình học tập
Đào tạo trực tuyến
Tham khảo: 

[1] G. Chen, B. Xu, M. Lu, and N.-S. Chen, (2018), “Exploring blockchain technology and its potential applications for education,” Smart Learn. Environ., vol. 5, no. 1, p. 1, Dec. 2018, doi: 10.1186/s40561-017- 0050-x.

[2] “What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners,” Blockgeeks, Sep. 18, 2016. https:// blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ (accessed Oct. 09, 2019).

[3] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, and K. Scarfone, “Blockchain technology overview,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST IR 8202, Oct. 2018. doi: 10.6028/NIST.IR.8202.

[4] X. Zhu, “Research on blockchain consensus mechanism and implementation,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 569, p. 042058, Aug. 2019, doi: 10.1088/1757-899X/569/4/042058

[5] H. Atlam, A. Alenezi, M. Alassafi, and G. Wills, “Blockchain with Internet of Things: Benefits, Challenges and Future Directions,” Int. J. Intell. Syst. Appl., vol. 10, 2018, doi: 10.5815/ijisa.2018.06.05.

[6] “Blockchain có thể ứng dụng thế nào vào cuộc sống, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ?,” Dec. 29, 2017. http://cafef.vn/news-20171229161339726.chn (accessed Oct. 12, 2019).

[7] A. Bartolomé, C. Torlà, L. Castañeda, and J. Adell, “BLOCKCHAIN IN EDUCATION: INTRODUCTION AND CRITICAL REVIEW OF THE STATE OF THE ART,” vol. 61, 2017, doi: 10.21556/edutec.2017.61.

[8] N. Smolenski, “Blockchain Records for Refugees,” Medium, Jun. 12, 2017. https://medium.com/learningmachine-blog/blockchain-records-for-refugeesb... (accessed Oct. 18, 2019).

[9] C. Atienza-Mendez and D. G. Bayyou, “Blockchain Technology Applications in Education,” vol. Volume 6, pp. 68–74, 2019.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số