Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm hỗ trợ điều chỉnh nội dung, kế hoạch đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm hỗ trợ điều chỉnh nội dung, kế hoạch đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Tú Anh tientuanh@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689 - Đường Cách Mạng Tháng Tám, Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
OLAP (xử lí phân tích trực tuyến) phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và ra quyết định. Dữ liệu được phân tích từ OLAP cho chúng ta một cái nhìn trực quan về một vấn đề nào đó. Bài viết tập trung việc ứng dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể là phân tích thông tin về tình trạng việc làm, phân loại việc làm và nơi làm việc của sinh viên. Kết quả mà OLAP mang lại đã và sẽ là căn cứ để lãnh đạo nhà trường đưa ra những thay đổi, quyết sách cho những năm tiếp theo về nội dung và kế hoạch đào tạo, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Những kết quả thu được cũng là tiền đề để chúng tôi tiếp tục vận dụng OLAP trong phân tích những khía cạnh khác như mối quan hệ giữa nhu cầu việc làm và kế hoạch tuyển sinh.
Từ khóa: 
OLAP
phân tích
khảo sát việc làm
sinh viên tốt nghiệp
Tham khảo: 

[1] Tiền Tú Anh, (2019), Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích dữ liệu kết quả học tập của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 23, tr. 97.

[2] Jiawei Han - Micheline Kamber - Jian Pei, (2011), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers.

[3] H. Min, (2002), Data warehouses and library decision support systems[J]., Library and information service, pp. 72-88

[4] Xu, Mao Li and Xiu Ying Li, (2013), Construction of the Library Management System Based on Data Warehouse and OLAP, vol. Appied Mechanics and Material 380, pp. 4796-4799.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số