Thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh sử dụng MS Forms trong MS Teams

Thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh sử dụng MS Forms trong MS Teams

Trần Thị Thanh Tú tranthanhtusp@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đọc hiểu là một trong những kĩ năng quan trọng của việc học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Bài viết giới thiệu việc dạy đọc hiểu theo ba giai đoạn: Trước, Trong và Sau khi đọc sử dụng phần mềm MS Forms trong MS Teams và trình bày thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu sử dụng MS Forms trong MS Teams ở mỗi giai đoạn. Kết quả cho thấy, nhìn chung sinh viên cảm thấy rất tích cực và hứng thú với hình thức dạy và học này ở cả ba giai đoạn của bài học.
Từ khóa: 
kĩ năng đọc hiểu
MS Forms
MS Teams
thái độ của sinh viên
Tham khảo: 

[1] Burak, L, (2004), Examining and predicting college students’ reading intentions and behaviors: An application of the theory of reasoned action, Reading Horizons, 45(2), 139-153.

[2] Fazeli, S.H, (April 2010), Some gaps in the current studies of reading in second/ foreign language learning, Language in India, 10(4), 373-386.

[3] Cantrell, S.C. et al, (2010), The impact of a strategybased intervention on the comprehension and strategy use of struggling adolescent readers, Journal of Educational Psychology, 102(2), 257-280.

[4] Ur, P, (2012), A Course in English Language Teaching, Cambridge University Press.

[5] University of Cambridge Esol Examinations, (2007), PET 2,3, Cambridge University Press.

[6] University of Cambridge Esol Examinations, (2020), PET 1, Cambridge University Press.

[7] Davidson, P., Long, E., Molnar, A., Tai, M. C. & Chong, Y. T, (2018, August), MS Teams and Google Classroom: preliminary qualitative comparisons & user feedback, Paper presented at the 5th PreUniversity Sunway Academic Conference 2018, Malaysia

[8] Burgmeier, A, (2012), Inside Reading – The Academic World List in Context (2nd ed), Oxford University Press.

[9] Saricoban, A, (2002), Reading Strategies of Successful Readers Through the Three Phase Approach, The Reading Matrix, 2(3), 149–165.

[10] Sawangsamutchai,Y & Rattanavich,S, (2016), A Comparison of Seventh Grade Thai Students’ Reading Comprehension and Motivation to Read English through Applied Instruction Based on the Genre-Based Approach and the Teacher’s Manual, English Language Teaching, 9(4), 54-63.

[11] Çetinavcı, B.M, (2014), Contextual factors in guessing word meaning from context in a foreign language, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2670 - 2674.

[12] Khamraeva, GI, (2016), Benefits of implementation of pre-, while and post reading activities in language learning, International scientific journal, 4(1), 45-46.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số