Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

Nguyễn Khang khangn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Ánh anhnn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thị Minh Anh anhhtm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Đức Ca cand@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Ngọc Dương duongpn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hoàng Giang giangnh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dựa trên kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học thực hiện, bài viết trình bày các cơ sở pháp lí và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên với các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể. Dựa trên bộ tiêu chí này, cho phép thực hiện việc đánh giá, chấm điểm trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên trên mạng internet. Mặt khác, theo bộ tiêu chí này, các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên có thể thực hiện việc nâng cấp và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử để đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch các thông tin chính thức của cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên trên mạng Internet theo các quy định hiện hành.
Từ khóa: 
Đánh giá
bộ tiêu chí
trang thông tin điện tử
cơ sở giáo dục đại học
cơ sở đào tạo giáo viên
Tham khảo: 

[1] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020.

[2] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020.

[3] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020.

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2006), Luật Công nghệ thông tin.

[5] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Luật Giao dịch điện tử.

[6] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án đổi mới giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

[8] Wouters, P, Reddy, C. & Aguillo, I. F, (2006), On the visibility of information on the Web: an exploratory experimental approach, Research Evaluation, 15(2):107-115.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số