Xây dựng quy trình dạy học môn Vật lí đại cương trong đào tạo đại học ngành Kĩ thuật theo tiếp cận CDIO bằng mô hình lớp học đảo ngược

Xây dựng quy trình dạy học môn Vật lí đại cương trong đào tạo đại học ngành Kĩ thuật theo tiếp cận CDIO bằng mô hình lớp học đảo ngược

Phạm Thị Phú phudhvinh@gmail.com Viện Sư phạm Tự nhiên - Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Tạ Thị Kim Tuyến tuyenttk@hufi.edu.vn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, thành phố Hồ Chí Minh 140 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đề xướng CDIO là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo kĩ thuật bậc Đại học, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo cho người học phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và các tố chất, thích ứng tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp và luôn thay đổi. Nhiều trường đại học trên thế giới và tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp luận CDIO để cải tiến chương trình đào tạo. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu việc áp dụng tiếp cận CDIO trong dạy học Vật lí đại cương: Đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.
Từ khóa: 
CDIO
lớp học đảo ngược
quy trình dạy học
Vật lí đại cương
Tham khảo: 

[1] Edward F. Crawley - Johan Malmqvist - Sӧren ӧstlund - Doris R. Brodeur, (2007), Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (Biên dịch), (2010), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Springer.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 1982 QĐTTg phê duyệt Khung trình độ đại học quốc gia Việt Nam.

[3] Phạm Thị Phú - Tạ Thị Kim Tuyến, (2020), Xây dựng websites hỗ trợ dạy học phần Điện Vật lí đại cương theo tiếp cận CDIO, Tạp chí Đại học Vinh.

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877 042815013208.

[5] Quốc hội, (2005), Luật Giáo dục.

[6] Nguyễn Thế Dũng, (2015), Nghiên cứu sử dụng mô hình lớp học đảo ngược, những khó khăn thách thức và khả năng ứng dụng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Quốc hội, (2012), Luật Giáo dục Đại học.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số