Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn dịch bệnh covid 19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn dịch bệnh covid 19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

Lê Đông Phương phuongld@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hảo haont@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đào Thanh Hải haidt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thùy Vinh vinhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Thị Quỳnh Nga ngavtq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học chuyển một phần sang dạy học trực tuyến để giảm thiểu tác động của dịch bệnh và vẫn đảm bảo tiến độ dạy học. Sử dụng phương pháp tổng hợp dữ liệu thực tế, phân tích, so sánh các số liệu thực tiễn từ các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn đại dịch COVID-19, bài viết mô tả và phân tích ảnh hưởng của đại dịch đến các trường đại học. Tác giả nhìn nhận ảnh hưởng đến nhà trường, giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, bài viết cũng phân tích và đánh giá thực tiễn ứng phó của các trường đại học với những thay đổi gắn liền với sự chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến trên các phương diện: Chuyển đổi hình thức dạy học, bồi dưỡng giảng viên, các điều kiện đảm bảo và kiểm tra, đánh giá. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp để các trường đại học thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hiện nay.
Từ khóa: 
dạy học trực tuyến
giáo dục đại học
chuyển đổi số
đảm bảo chất lượng
Tham khảo: 

[1] http://ncov.moh.gov.vn.

[2] Báo cáo của hơn 200 cơ sở giáo dục đại học về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (kèm theo công văn số số 1293/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 4 năm 2020.

[3] Key Elements in Learning Ecosystems and Why L&D Professionals Should Care tham khảo tại https://www. bizlibrary.com/blog/learning-methods/key-elements-inlearning-ecosystems.

[4] Help! My classroom is online. How can I succeed? tham khảo tại https://fredricksonlearning.com/help-myclassroom-is-online-how-can-i-suc....

Tạp chí: 

Bài viết cùng số