Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào

Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào

Đoàn Thị Cúc doancuc1987@gmail.com Trường Đại học Tân Trào Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module cho sinh viên sư phạm các trường đại học với sự hỗ trợ của E-learning là một trong những hành động thực hiện việc đổi mới dạy học và chủ trương ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào dạy học ở các trường đại học hiện nay. Bài viết đề cập tới một số khái niệm công cụ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề xuất quy trình và bước đầu khái quát cấu trúc tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào.
Từ khóa: 
Thiết kế tài liệu dạy học
dạy học theo module
dạy học E-learning
phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Tham khảo: 

[1] Trần Lương, (2016), Tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm, Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Nguyễn Ngọc Quang, (1994), Tài liệu tham khảo về lí luận dạy học, Trường Kĩ thuật Nghiệp vụ Công an Nhân dân.

[3] Trần Chí Độ, (2013), Dạy học tích hợp module điều khiển điện khí nén tại trường cao đẳng nghề, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 48.

[4] Nguyễn Thị Ngà, (2010), Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo module phần kiến thức cơ sở hoá học chung - chương trình trung học phổ thông chuyên Hóa học góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Trần Đức Khoản, (7/2015), Tổ chức dạy học học phần Vật lí đại cương cho sinh viên các trường kĩ thuật với sự hỗ trợ của tài liệu hướng dẫn theo module, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr. 157-174

[6] Từ Đức Văn, (2012), Thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học dựa theo lí thuyết module cho sinh viên đại học sư phạm, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol.57, No.4, p.170-176.

[7] Trần Trung, (4/2019), Thiết kế tài liệu phương pháp dạy học toán theo module trong các trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm phát triển năng lực sinh viên, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.297- 302.

[8] Trịnh Văn Biều, (2012), Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning), Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr.86-90.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số