Các chiến lược giảng dạy trực tuyến - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho giáo viên phổ thông Việt Nam

Các chiến lược giảng dạy trực tuyến - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho giáo viên phổ thông Việt Nam

Đặng Thị Thu Huệ huedtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thị Diển dienbt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự thành công của giáo dục trực tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật; Năng lực quản lí, tổ chức dạy học của cán bộ quản lí, giáo viên; Năng lực học tập của học sinh, trong đó chiến lược giảng dạy trực tuyến hiệu quả của giáo viên là một yếu tố rất quan trọng. Bài viết trình bày một số kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giảng dạy trực tuyến của giáo viên phổ thông tại Việt Nam, từ đó đưa ra chiến lược giảng dạy cho giáo viên phổ thông từ việc tìm hiểu đối tượng, mục tiêu, thiết kế bài học và thực hành giảng dạy cho tới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Từ khóa: 
Giáo dục trực tuyến
dạy học trực tuyến
chiến lược giảng dạy trực tuyến
Tham khảo: 

[1] Smith, K, (2016), Toward an Understanding of Training to Teach Online: A Review of the Literature. Pearson Efficacy & Research.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (8/2020), Dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lí tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

[3] https://elearningindustry.com/5-strategies-improve -your-online-teaching.

[4] https://www.onlineeducation.com/guide/instruc tio n almethods

[5] A national Primer on K-12 learning (2nd Edition), Mathew Wicks, Organizations: iNACOL.

[6] https://michiganvirtual.org/resources/guides/teacherguide.

[7] https://www.globalpartnership.org/blog/emergencyteaching-online-7-steps-....

[8] https://www.futurelearn.com/courses/teach-online

[9] https://blogs.poly.com/six-steps-planning-virtuallearning-sessions.

[10] https://alldigitalschool.com/prepare-for-online-teachi ng2020.

[11] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (4/2020), Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

[12] Đỗ Ngọc Miên, (3/2012), Chiến lược dạy học của giáo viên nhằm phát triển tư duy cho học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 281, kì 1.

[13] Issues: Issues in Practice, How to Get Started.

[14] Smith, K, (2016), Toward an Understanding of Training to Teach Online: A Review of the Literature, Pearson Efficacy & Research.

[15] https://elearningindustry.com/5-strategies-improve-youronline-teaching

Tạp chí: 

Bài viết cùng số