IMPACT FACTORS ON PROFESSIONAL ETHICS EDUCATION TO STUDENTS IN AGRICULTURAL MAJOR IN THE CURRENT PERIOD

IMPACT FACTORS ON PROFESSIONAL ETHICS EDUCATION TO STUDENTS IN AGRICULTURAL MAJOR IN THE CURRENT PERIOD

LY THANH HIEN lthien@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture
Summary: 
Moral education is an important task in human development strategy in the current context of innovation, industrialization and modernization of Vietnam. This issue continues to be confirmed by the Party in Resolution of the 8th Central Committee on fundamental and comprehensive reform of education and training. Professional ethics is not new but always urgent. Professional ethics education for students is an activity aiming at influencing students' thoughts, attitudes and behaviors. Thereby, students can understand the proper ethical behaviors towards the requirements of profession and society. The process of professional ethics education is affected by many factors. This article addresses the influence of factors on professional ethics education to students in agricultural major.
Keywords: 
Professional ethics
Education
students
agriculture
Refers: 

[1] Emile Durkheim, (1998), Professional ethics and civic moral, publish in the U.S.A.

[2] Joseph Herkett, (1991), Values, economics and agricultural research in ethics and agriculture, University of Idado Press

[3] Phạm Khắc Chương - Hà Nhật Thăng, (1998), Đạo đức học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Trần Hậu Kiểm, (1997), Giáo trình đạo đức học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh về đạo đức, (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh toàn tập, (2000), tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Phạm Minh Hạc,(2005), Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Đặng Thành Hưng, (2012), Quan niệm đạo đức và giáo dục đạo đức trong nhà trường hiện đại, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 84 tháng 9/2012, tr. 6 - 11.

[9] Phạm Viết Vượng, (2007), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Articles in Issue