Một số vấn đề về giáo dục trực tuyến

Một số vấn đề về giáo dục trực tuyến

Hà Thị Thuý thuyht@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Hiền Lương luongth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đào Văn Toàn toandv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thúy Ngà ngatt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh thanhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục trực tuyến - cách tiếp cận học tập qua trung gian là cơ sở hạ tầng công nghệ - một xu thế tất yếu trong kỉ nguyên số hiện nay. Bài viết cung cấp tổng quan một số vấn đề cơ bản về hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, trong đó có các nhóm thành phần chủ yếu là kho học liệu số, cơ sở hạ tầng công nghệ, đội ngũ triển khai và người học. Mối tương quan đa chiều của các yếu tố đó giúp cho hệ sinh thái giáo dục trực tuyến được duy trì và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu lên thực trạng giáo dục trực tuyến cấp phổ thông ở Việt Nam trong những năm gần đây và bước đầu đề ra giải pháp để hoạt động giáo dục trực tuyến đạt hiệu quả cao hơn.
Từ khóa: 
Giáo dục trực tuyến
hệ sinh thái giáo dục trực tuyến
thư viện học liệu số
cơ sở hạ tầng công nghệ
Tham khảo: 

[1] Aparicio, M - Bacao, F - Oliveira, T., (2016), An E-learning Theoretical Framework, J. Educ. Technol. Soc, 19, 292–307,

[2] Brodo, J. A, (2006), Today’s Ecosystem of E-learning, Trainer Talk, Professional Society for Sales & Marketing Training, Vol. 3, No 4

[3] Wilkinson, D, (2002), The Intersection of Learning Architecture and Instructional Design in E-learning, 2002 ECI Conference on e-Technologies in Engineering Education: Learning Outcomes Providing Future Possibilities, pp. 213-221.

[4] Theo Jorge Reyna, (12/2011), Digital Teaching and Learning Ecosystem (DTLE): A Theoretical Approach for Online Learning Environments, Ascitile 2011 - Changing demant changing directions, Wrest Point/Hobart Tasmania Austrlia/ 4-7.

[5] Maneschijn, M.M, (June 2005), The E-learning dome: a comprehensive E-learning environment development model. unpublished master thesis, University of South Africa.

[6] Trịnh Văn Biểu, (2012), Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến E-learning, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr.86-90

[7] Lê Huy Hoàng - Lê Xuân Quang, (2011), E-learning và ứng dụng trong dạy và học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[8] Thái Kim Phụng - Trương Việt Phương, (2016), Ảnh hưởng của chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận của sinh viên qua hệ thống E-learning, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2 (47), tr.90-101.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số