NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP

NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP

LÊ THỊ THÚY HẰNG thuyhang213@yahoo.com Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt: 
Trẻ khuyết tật có thể phát triển tốt và trở thành một thành viên có giá trị trong trường học hòa nhập nếu các khả năng và nhu cầu của trẻ được đáp ứng một cách phù hợp. Môi trường giáo dục trong trường mầm non hòa nhập chú ý đến cơ hội để trẻ khuyết tật được phát triển kĩ năng tương tác, giao tiếp và tham gia vào mọi hoạt động. Bài viết phản ánh kết quả nghiên cứu về vai trò của môi trường trường mầm non hòa nhập đối với sự phát triển của trẻ, thực trạng nhu cầu của trẻ khuyết tật mầm non cũng như đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của trẻ khuyết tật dựa trên việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ khuyết tật.
Từ khóa: 
Need for support
children with disabilities
preschool
inclusive education
Tham khảo: 

[1] Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, (2010), Báo cáo kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009), Hà Nội

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Báo cáo Khảo sát thực trạng giáo dục trẻ khuyết tật, Hà Nội.

[3] Stainback, S. & Stainback, W. ,(1997), Inclusion, A Guide for Educators, Baltimore, Paul. H. Brookes Publishing Company

[4] Tony Booth and Mel Ainscow, (2002), Index for Inclusion - Developing Learning and Participation in School, CSIE New Redland, Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QU, UK.

[5] Samuel A.Kirk, James J.Gallagher & Nicholas J.Anastaslow, (2000), Educating Exceptional Children, Houghton Mifflin Company, 9th Edition.

[6] Lipsky, D. & Gartner, A.,(1997), Inclusion and School Reform: Transforming America’s Classroom, Baltimore: Paul H, Brookes Publishing Company.

[7] Marilyn Friend and William Bursuck, (1996), Including Students With Special Needs - A Practical Guide For Classroom Teachers, Allyn and Bacon Publishing Company.

[8] Jacqueline S. Thousand, Richard A. Villa, Ann I. Nevin, (2002), Creativity Collaboration Leaving, 2nd Edition, Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.

Bài viết cùng số