Nhân cách - nhân lực - nhân tài và mười giá trị nhân cách cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ và người lao động trước bối cảnh mới

Nhân cách - nhân lực - nhân tài và mười giá trị nhân cách cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ và người lao động trước bối cảnh mới

Đặng Quốc Bảo sockpul@gmail.com Viện Trí Việt Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Minh Giản* phamminhgian2004@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm tttntam@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một chiến lược quan trọng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp đất nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Trách nhiệm này được đặt lên vai của ngành giáo dục, nơi đào tạo nguồn nhân lực khoa học chủ chốt trong tương lai. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Giáo dục cần phải đào tạo được một thế hệ có nhân cách, đạo đức và trình độ chuyên nghiệp vụ, thể chất khỏe mạnh. Để góp phần phát triển hoàn thiện nguồn nhân lực cho đất nước, đào tạo ra những nhân tài vừa hồng vừa chuyên, chúng tôi đã tổng hợp mười giá trị nhân cách cần phải bồi dưỡng cho thế hệ trẻ và người lao động từ những giá trị văn hóa truyền thống và ý tưởng của tiền nhân.
Từ khóa: 
personality
manpower
talent
young generation
labor
human resource
Tham khảo: 

Bài viết cùng số