Nâng cao khả năng hỗ trợ học sinh khiếm thính cho giáo viên thông qua tập huấn online kết hợp offline

Nâng cao khả năng hỗ trợ học sinh khiếm thính cho giáo viên thông qua tập huấn online kết hợp offline

Đỗ Long Giang dolonggiang2020@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu phân tích, đánh giá sự thay đổi trong nhận thức, kiến thức và kĩ năng dạy học, hỗ trợ học sinh khiếm thính của giáo viên tại một số trường chuyên biệt và trường hòa nhập sau khi tham gia tập huấn chuyên môn online kết hợp offline.
Từ khóa: 
Học sinh khiếm thính
Giáo viên
khả năng hỗ trợ
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Huỳnh Văn Sơn, (2017), Kĩ năng phòng tránh xâm hại cho học sinh tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Lynas W, (2000), Những cách thức lựa chọn phương thức tiếp cận trong giao tiếp với người khiếm thính, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Marschark M, Hauser PC, (2012), How deaf children learn, New York, NY: Oxford University Press.

[5] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2001), Đại cương về giáo dục trẻ điếc, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Sandy Niemann, Devorah Greenstein, Darlena David, (2006), Giúp đỡ trẻ điếc, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh khiếm thính cấp Tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu.

[8] Wood, D., Wood, H., Griffiths, A. & Howarth, I, (1986), Teaching and Talking with Deaf Children, Chichester: John Wiley.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số