Hỗ trợ học sinh khiếm thính cấp Tiểu học học Toán và tiếng Việt thông qua ngôn ngữ kí hiệu

Hỗ trợ học sinh khiếm thính cấp Tiểu học học Toán và tiếng Việt thông qua ngôn ngữ kí hiệu

Lê Tuấn Đức duclt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lê Thị Tố Uyên uyenltt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày những phát hiện chính trong nghiên cứu bao gồm việc xem xét mức độ áp dụng kiến thức và sử dụng tài liệu ngôn ngữ kí hiệu (6000 kí hiệu ngôn ngữ và 150 video) được cung cấp trong các khóa tập huấn vào quá trình hỗ trợ học sinh khiếm thính học môn Toán và Tiếng Việt thông qua ngôn ngữ kí hiệu của giáo viên và phụ huynh. Kết quả này là cơ sở quan trọng cho các nhà giáo dục tiếp tục đưa ra những chiến lược và hỗ trợ phù hợp cho giáo viên, phụ huynh trong quá trình dạy học sinh khiếm thính thông qua ngôn ngữ kí hiệu.
Từ khóa: 
Học sinh khiếm thính
Ngôn ngữ kí hiệu
Tham khảo: 

[1] Luckner, J. L., & Muir, S., (2001), Successful students who are deaf in general education settings. American Annals of the Deaf, 435-446

[2] Marschark, M., Lang, H. G., & Albertini, J. A., (2001), Educating deaf students: From research to practice, Oxford University Press.

[3] Komesaroff, L., (2008), Disabiling Pedagogy: Power, Politics, and Deaf Education, Gallaudet University Press.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số: 17/2020/ TT-BGDĐT Chuẩn Quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số